ساعت کاری کتابخانه، مخزن و بخش امانت و  سایت اطلاع رسانی  کتابخانه:

 از شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 7:30 تا 14:30می باشد.