سرکار خانم دکتر اکرم مهراندشت

مدرک تحصیلی: دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

تماس:02532854011

سرپرست کتابخانه مرکزی دانشگاه

مسئول کتابخانه

سرکار خانم نیره جعفری فر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس:02531971202

ایمیل: jafarinayere@gmail.com

مسئول بخش امانت

سرکار خانم سارا معلمی

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

تماس: 02531971195

مسئول سایت

سرکار خانم فاطمه گلشنی

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت برنامه ریزی آموزشی

تماس: 02531971204